Sign In

Hội nghị sơ kết công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

16:52 04/01/2024
Ngày 04/01/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, ngày 07/02/2018 về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Nghị quyết số 15). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

 

 

11

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự Hội nghị có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ cho biết: ngày 07/02/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 15 đối với sự phát triển của Học viện, ngay sau khi ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Học viện nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU, đặc biệt chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của đơn vị nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Học viện nhận thức sâu sắc, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/ĐU; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị để Nghị quyết số 15-NQ/ĐU được thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

hn-dsc1789

Quang cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15, đến nay, đã có 35/35 tổ chức đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đến nay Học viện đã tinh giản được 02 đơn vị cấp vụ, 06 đơn vị dưới cấp vụ, giảm được cấp trung gian với 122 đơn vị cấp phòng và tương đương; tại các Học viện trực thuộc cũng giảm được 23 đơn vị cấp khoa và tương đương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ được xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với các quy chế, quy định của Trung ương và thống nhất trong tổ chức thực hiện tại Học viện. Quy trình công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp trong công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. 

Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện theo các tiêu chí chung của Trung ương đồng thời cụ thể hóa, lượng hóa bằng khối lượng công việc đảm nhận. Trên cơ sở cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; gắn đào tạo, bồi dưỡng với chức danh quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

HN_DSC1809

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại hội nghị

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ gắn với thực hiện kiểm tra chuyên đề; kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, v.v..

Tại Hội nghị, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết 15-NQ/ĐU; thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong việc tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết 15-NQ/ĐU trong 5 năm qua, từ đó nêu ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò then chốt của công tác cán bộ và việc ban hành Nghị quyết 15 đối với sự phát triển của Học viện. Qua 05 năm triển khai đã thể hiện sự đúng đắn, kịp thời và tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện; tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đột phá và chịu trách nhiệm về lợi ích chung.

HN_DSC1778

PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tham luận tại hội nghị

HN_DSC1775

PGS,TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại hội nghị

HN_DSC1765

TS Đậu Tuấn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo tham luận tại hội nghị

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 07-02-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Nghị quyết số 15 đối với sự phát triển của Học viện; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý công tác cán bộ, đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cấp ủy, v.v.. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ của Học viện trong những năm tới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc triển khai kế hoạch, kịp thời phát hiện, tìm các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Học viện tiếp thu, chắt lọc những ý kiến góp ý hợp lý, xác đáng tại hội nghị để tiếp tục triển khai nghị quyết hiệu quả trong thời gian tới./.

 

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều