Sign In

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:57 04/01/2024
Ngày 04/01/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, III, IV.

1

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo được trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023 là năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm thứ 5 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện. Trong bối cảnh đó, Vụ Tổ chức – Cán bộ đã chủ động tham mưu, tích cực khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới đồng bộ công tác tổ chức – cán bộ trong hệ thống Học viện theo phương châm “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”. 

Năm 2023, về cơ bản, công tác tổ chức – cán bộ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Chất lượng công tác tổ chức – cán bộ có bước nâng cao trên tất cả các phương diện: tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động bổ nhiệm cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất và từng bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác thi đua, khen thưởng đã tập trung vào chất lượng, tạo khí thế hăng say, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm 2023 Học viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nghị quyết của Đảng ủy Học viện về công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống Học viện. Tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quy định, quy chế. Trong năm 2023, Giám đốc Học viện ban hành các văn bản nhằm thể chế hóa quy định của Đảng, Nhà nước về cán bộ. Ban hành Quy chế về bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện hiện nay.

4

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

3

PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ báo cáo tại hội nghị

Công tác quản lý biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giao nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện luôn được thực hiện tốt, đúng quy định, cẩn trọng, khách quan, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp quản lý cán bộ, phù hợp với yêu cầu đơn vị, nhiệm vụ công tác. Công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định. Việc tuyển dụng gắn với chỉ tiêu biên chế, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; chú trọng tuyển dụng và tiếp nhận giảng viên, đặc biệt là tiếp nhận giảng viên các trường đại học, các trường chính trị tỉnh, bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho Học viện.

Đối với công tác Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 587), Học viện chú trọng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Xây dựng, chỉnh sửa, kịp thời cập nhật chương trình những nội dung mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch vào trong từng vào các chuyên đề, bài giảng để ban hành các bộ Tài liệu bồi dưỡng, giáo trình sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh. 

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 được triển khai bài bản, có nhiều bước phát triển về chất, đạt được những kết quả đáng ghi nhận; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do cấp trên phát động tới 100% các đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ, giảng viên trong toàn hệ thống. Qua đó, huy động được sức mạnh tập thể trong việc tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra. 

2

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những thành tựu, báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập, tồn tại trong công tác tổ chức, cán bộ. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp chưa thực sự toàn diện. Việc thực hiện công tác chính sách cán bộ có lúc còn chưa kịp thời do phải cập nhật, bổ sung nhiều quy định mới của Trung ương và các bộ, ngành liên quan. v.v..

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 trong công tác tổ chức, cán bộ trên tất cả các phương diện: tổ chức, bộ máy, quy chế, thi đua, khen thưởng.

Đồng chí khẳng định, công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 được triển khai đồng bộ, toàn diện; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện về tổ chức cán bộ. Các kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho Học viện năm 2023; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Học viện trong hệ thống chính trị.  

6

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại hội nghị

5

TS Trương Công Đắc, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2024, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị Vụ Tổ chức - Cán bộ cần bám sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tại phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định về tổ chức, cán bộ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống; hoàn thành Đề án Vị trí việc làm để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo. Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống Học viện; thực hiện nghiêm tinh giản biên chế theo quyết định của Bộ Chính trị, v.v..

Hướng tới kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện đề nghị toàn hệ thống Học viện phát động phong trào thi đua đặc biệt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện.

Tác giả: Đức Mạnh & HG

Tag:

File đính kèm