Sign In

Huyện uỷ An Minh tăng cường lãnh đạo công tác dân số trong tình hình mới

00:00 31/01/2024
​Những năm qua, Huyện uỷ An Minh đã lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện các chính sách về dân số trong tình hình mới. Nhờ vậy, công tác dân số của huyện đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.​

31-1-24 _aadb99f04db67710e29db95c5941364c.jpg

Trung tâm Y tế huyện An Minh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về công tác dân số năm 2023.

 

Quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ An Minh xây dựng Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 22/3/2018 để chỉ đạo triển khai thực hiện cho sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Huyện uỷ chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, các tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số được ngành y tế và các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức; kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp đến các đối tượng, tập trung những địa bàn khó khăn, các đối tượng có nguy cơ cao.

Thông qua triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, công tác dân số trên địa bàn huyện An Minh đã có chuyển biến tích cực. Trước hết, về mục tiêu duy trì mức sinh thay thế đã cơ bản đạt được. Cụ thể, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,19‰ đạt chỉ tiêu đề ra; về thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh: hiện nay tại địa phương, việc sinh đẻ của người dân hoàn toàn tuân theo tự nhiên không có lựa chọn giới tính thai nhi. Năm 2023, có 1073 trẻ em được sinh ra, trong đó 535 trẻ em gái và 538 trẻ em trai; tỷ số trẻ sơ sinh là 100,6/100 bé trai/bé gái; có 1.200 người cao tuổi trên địa bàn huyện được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe; thực hiện gần 100 ca sàng lọc trước sinh và hơn 28 ca sàng lọc sau sinh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện công tác dân số hiện nay vẫn còn hạn chế đó là: một số cấp uỷ nhận thức chưa đồng bộ và chưa đầy đủ về tầm quan trọng, tính chất khó khăn của công tác dân số trong tình hình mới nên chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác dân số chưa thường xuyên. Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) vẫn còn nhiều. 

Để khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động Tỉnh ủyvà Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn huyện. Xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xem xét giới thiệu, bổ nhiệm đảng viên, viên chức vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Định kỳ hàng năm, các cấp ủy đảng, cơ quan và đơn vị tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện chính sách dân số của cơ quan, đơn vị mình.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nắm rõ chủ trương của Đảng về dân số và phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về ý thức, trách nhiệm, đối với công tác dân số. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con", bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.

Ba là, phát huy vai trò gương mẫu, tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chính sách dân số. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về chính sách dân số theo quy định của Đảng và Nhà nước; nhất là các trường hợp không trung thực, không tự giác báo cáo, kiểm điểm hoặc cố ý che dấu vi phạm.

Xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định tại Điều 18, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Quy định những điều đảng viên không được làm", Điều 52, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên và các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Minh Hậu

Tag:

File đính kèm