Sign In

Nhiều đổi mới trong các Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

13:34 22/03/2024

 

ĐTO - Sau khi tiếp thu Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Kết luận số 01) và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” từ Hội nghị trực tuyến Trung ương đến địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 55 ngày 20/12/2021 thực hiện Kết luận số 01 và xác định tên chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 đến năm 2025.


Các cán bộ, đảng viên xã An Bình, huyện Cao Lãnh tham gia học tập và thảo luận Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” và Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp” (viết tắt là Chuyên đề).

Việc triển khai Chuyên đề hàng năm được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nổi bật, học tập, làm theo và nêu gương thể hiện qua việc tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sửa đổi nề nếp, phong cách làm việc, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tận tụy với công việc, trọng dân, gần dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Các cấp ủy địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh; tập trung phát triển doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các bức xúc nổi cộm trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện Chuyên đề toàn khóa, hàng năm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Ngoài ra, các cấp ủy tổ chức đảng khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc chưa khoa học, chưa phát huy dân chủ, chưa gương mẫu và sâu sát của cán bộ, đảng viên. Nhất là chú trọng thực hiện việc “học tập, làm theo và nêu gương” của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách gần dân, trách nhiệm trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được trên 1.700 cuộc, với gần 87.200 người dự, trong đó có gần 61.600 đảng viên (đạt khoảng 98,5%). Sau học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thảo luận Chuyên đề năm 2023 với gần 2.500 lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên trên tinh thần thẳng thắn, đề xuất liên quan đến các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu; xây dựng chính quyền số, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, trách nhiệm với Nhân dân, vì dân phục vụ...

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận số 01, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời tiếp tục thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và gương mẫu; quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc cung cấp thông tin đủ, đúng, kịp thời về tình hình giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân “có đủ thông tin chính thống” để bàn luận, thống nhất nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần điều chỉnh, hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn.

DŨNG CHINH

Tag:

File đính kèm