Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 113-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 10/07/2023 Ngày hiệu lực 10/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 113-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 10/07/2023 Ngày hiệu lực 10/07/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn