Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 57-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 15/06/2023 Ngày hiệu lực 15/06/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 57-KL/TW Loại văn bản Kết luận
Trích yếu Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 15/06/2023 Ngày hiệu lực 15/06/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn