Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 22-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 25/05/2023 Ngày hiệu lực 25/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 22-CT/TW Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 25/05/2023 Ngày hiệu lực 25/05/2023
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn