Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 124-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Lĩnh Vực CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 04/10/2023 Ngày hiệu lực 04/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 124-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Lĩnh Vực CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 04/10/2023 Ngày hiệu lực 04/10/2023
Cơ quan ban hành BỘ CHÍNH TRỊ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn