Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 116-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
Lĩnh Vực THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 15/09/2023 Ngày hiệu lực 15/09/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 116-HD/BTGTW Loại văn bản Hướng dẫn
Trích yếu Về thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
Lĩnh Vực THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG Người ký Lại Xuân Môn
Ngày ban hành 15/09/2023 Ngày hiệu lực 15/09/2023
Cơ quan ban hành BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn