Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 118-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 22/08/2023 Ngày hiệu lực 22/08/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 118-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Lĩnh Vực CƠ CẤU - TỔ CHỨC Người ký TRƯƠNG THỊ MAI
Ngày ban hành 22/08/2023 Ngày hiệu lực 22/08/2023
Cơ quan ban hành BAN BÍ THƯ Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn