Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 131-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 27/10/2023 Ngày hiệu lực 27/10/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 131-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 27/10/2023 Ngày hiệu lực 27/10/2023
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn