Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 139-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 04/01/2024 Ngày hiệu lực 04/01/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 139-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lĩnh Vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Người ký Trương Thị Mai
Ngày ban hành 04/01/2024 Ngày hiệu lực 04/01/2024
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn