Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 146-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 14/05/2024 Ngày hiệu lực 14/05/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 146-QĐ/TW Loại văn bản Quy định
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 14/05/2024 Ngày hiệu lực 14/05/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn