Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Số Hiệu 147-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 14/05/2024 Ngày hiệu lực 14/05/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số Hiệu 147-QĐ/TW Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh Vực Cơ cấu - Tổ chức Người ký Lương Cường
Ngày ban hành 14/05/2024 Ngày hiệu lực 14/05/2024
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Tình trạng
File đính kèm

Nguồn tích hợp: tulieuvankien.dangcongsan.vn