Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

20:00 10/05/2024
(ĐCSVN) – Trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được nêu rõ tại Quy định số 3316-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

left center right del

                                             Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận định kỳ tháng 3/2024 (Ảnh: dangbokhoibinhthuan.vn)

Ngày 26/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định số 3316-QĐ/ĐUK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 

Theo Quy định, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành ký luật đảng trong Đảng bộ Khối theo quy định của Điều lệ Đảng; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.


Tại Điều 3 của Quy định nêu rõ về trách nhiệm, quyền hạn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối:

 

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy Khối trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 

2. Được yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

 

3. Được mời dự các kỳ họp Đảng ủy (trừ những nội dung Đảng ủy cần họp riêng) và những kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

 

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

 

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối./.


Minh Vân

Tag:

File đính kèm