Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận quy định tiêu chuẩn khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát

20:00 10/05/2024
(ĐCSVN) - Cá nhân được khen thưởng cần đảm bảo tiêu chuẩn: Có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,…

left center right del
Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (Ảnh: danguykhoibinhthuan.vn)

Ngày 26/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định số 3315-QĐ/ĐUK về việc khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát (điều chỉnh, bổ sung).

Theo Quy định, về đối tượng khen thưởng:

1.Tập thể Ủy ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở.

2.Cá nhân

- Ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở;

- Bí thư, phó bí thư, chi ủy viên được phân công trực tiếp tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cơ sở.

* Đối với tập thể Ủy ban Kiểm tra và cá nhân Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm theo chức năng, nhiệm vụ quy định để xem xét, quyết định khen thưởng.

Tại Điều 3 của Quy định nêu rõ về tiêu chuẩn khen thưởng:

Đối với tập thể

- Thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo; nội bộ đoàn kết; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng; đồng thời tham mưu cấp ủy ban hành và thực hiện hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp và tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Ủy ban kiểm tra đề ra.

- Thực hiện đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở năm đề nghị khen thưởng, đảng bộ cơ sở phải được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (khi chưa có công nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thì lấy kết quả của cơ sở tự đánh giá).

Đối với cá nhân

Có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; được xếp loại đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (nếu chưa xét phân loại đảng viên thì lấy mức dự kiến sẽ đạt); được chi bộ, đảng bộ cơ sở khen thưởng về công tác kiểm tra, giám sát./.


Minh Vân

Tag:

File đính kèm