Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lâm Đồng quy định tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy

17:47 26/04/2024
(ĐCSVN) - Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng được nêu rõ tại Quy định số 33-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

left center right del

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 20/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quy định số 33-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Điều 6 của Quy định nêu rõ về tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy:

1.Tổ chức bộ máy

1.1. Lãnh đạo Ban:

Gồm có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy; báo cáo công tác trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Dân vận Trung ương.

1.2. Các đơn vị trực thuộc: Có không quá 3 phòng chuyên môn:

- Phòng Đoàn thể và các hội.

-Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo.

-Văn phòng Ban.

Việc thành lập phòng thực hiện theo nguyên tắc: Tối thiểu có 5 người mới thành lập một đầu mối (phòng và tương đương), trường hợp chưa bố trí đủ biên chế, ít nhất phải có 4 người mới được thành lập một đầu mối. Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

2. Biên chế

Thực hiện theo Đề án vị trí việc làm và quyết định giao biên chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nếu cần điều chỉnh, bổ sung phải rà soát Đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.


Minh Vân

Tag:

File đính kèm