Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lâm Đồng: Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên

17:47 26/04/2024
(ĐCSVN) - Kế hoạch nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung Chỉ thị 34-CT/TU, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo động lực và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ tỉnh.

left center right del
Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vào chiều ngày 25/3. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Ngày 23/4/2024, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 117 -KH/TU về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung Chỉ thị 34-CT/TU, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo động lực và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải khẩn trương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe, giới thiệu, luận giải tại các hội nghị và tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt nghiên cứu, học tập Chỉ thị 34-CT/TU đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU.

Đối tượng học tập, quán triệt là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 34-CT/TU.

Hình thức tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, thảo luận, góp ý các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TU.

Tổ chức hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu, thảo luận nội dung cốt lõi Chỉ thị 34-CT/TU.

Trong khâu tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các ban Tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU tại địa phương, đơn vị; trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị. Theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU trong cán bô, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TU trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính kịp thời, sâu rộng và phù hợp với từng đối tượng; đồng thời theo dõi việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đăng toàn văn Chỉ thị 34-CT/TU, mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải, phát sóng các tin, bài bám sát nội dung Chỉ thị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ở địa bàn phụ trách.

Người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TU tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện.

Toàn văn Kế hoạch xem tại đây

Linh Nhi

Tag:

File đính kèm