Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ

15:55 27/03/2024
(ĐCSVN) - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đứng đầu đơn vị có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trong phạm vi được phân công phụ trách.

left center right del

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban cụm số 2, Quý I năm 2023.

Ngày 18/1/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 4998-QĐ/ĐUK về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa quyết định ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ.

Các ban, đoàn thể của Đảng ủy Khối, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Tại Điều 3 của Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ nêu rõ về nguyên tắc quản lý cán bộ. Cụ thể:

1.Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đảng viên và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý, đi đôi với phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức theo phân cấp.

1.1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về cán bộ và công tác cán bộ của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị) và thông qua cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong các đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định về cán bộ và công tác cán bộ.

1.2. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

1.3. Phân công, phân cấp quản lý cán bộ cho các cấp ủy và tổ chức đảng; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

2.1. Những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ phải do tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số. Trường hợp ý kiến của người đứng đầu và ý kiến của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị khác nhau thì phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đứng đầu đơn vị có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trong phạm vi được phân công phụ trách.

2.3. Cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghị quyết, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng; cấp ủy cấp dưới phải chấp hành quyết định của cấp ủy cấp trên về cán bộ và công tác cán bộ./.

Bích Ngọc

Tag:

File đính kèm