Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Lai Châu: Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc

14:21 27/03/2024
(ĐCSVN) - Nghị quyết phấn đấu hết năm 2024, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 75% các hộ gia đình trong toàn tỉnh được tuyên truyền, nhận biết đầy đủ tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan; tích cực vận động gia đình, dòng họ xóa bỏ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh.


left center right del
Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2030. (Ảnh: Đinh Lan)

Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Nghị quyết Số 15-NQ/TU ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030

Mục tiêu chung của nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể và toàn thể nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; ngăn ngừa, hạn chế, tiến tới xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng văn hóa và con người Lai Châu tiên tiến, mang đậm bản sắc giá trị truyền thống các dân tộc trong tỉnh, tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết  đến hết năm 2024, 100% các thôn bản, khu dân cư, tổ dân phố đưa các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước cộng đồng dân cư để từng bước đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 75% các hộ gia đình trong toàn tỉnh được tuyên truyền, nhận biết đầy đủ tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan; tích cực vận động gia đình, dòng họ xóa bỏ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

Đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 30% các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan được xóa bỏ, trong đó cơ bản đẩy lùi tình trạng tảo hôn.

Đến năm 2027, xóa bỏ trên 70% hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan tồn tại trong đồng bào các dân tộc, gắn với xây dựng nếp sống văn minh và nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 2030, các địa phương cơ bản xóa bỏ hết các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện tốt các nội dung xây dựng nếp sống văn minh và nông thôn mới.

Nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, người hoạt động không chuyên trách ở các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về sự cần thiết phải xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Nhận diện, xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ để tập trung tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ và nhân dân tích cực xóa bỏ. Hướng dẫn cộng đồng dân cư xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu đưa vào quy ước, hương ước nhằm từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ; định kỳ hằng năm đánh giá, nhận diện và bổ sung cho phù hợp. Trong đó tập trung vào xóa bỏ một số hủ tục: Trong việc cưới (tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kéo vợ, tổ chức đám cưới nhiều lần,…); trong việc tang (người chết chưa đưa vào quan tài, người chết để lâu ngày mới chôn cất, trả lễ tốn kém, tổ chức đám tang dài ngày, giết mổ nhiều gia súc gây lãng phí, tốn kém,…); các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất lao động, sức khoẻ, môi trường...

Xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác; duy trì, nâng cao chất lượng và tỷ lệ hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc tổ chức lễ hội. Định hướng các tổ chức hội quần chúng xây dựng các tổ, nhóm, câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Tổ chức, phát động các phong trào, cuộc vận động xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; lựa chọn, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm và huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan, gắn với xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong quá trình tổ chức thực hiện. Quan tâm nuôi dưỡng và nhân rộng các mô hình điểm để tuyên truyền, vận động với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự giác của người dân, dòng họ, người có uy tín, nghệ nhân dân gian trong triển khai thực hiện và giám sát việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đồng thời đấu tranh, phê phán mạnh mẽ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong thực hiện nếp sống văn minh, vi phạm hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Nghị quyết đề ra 4 giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng, quản lý nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong truyên truyền, vận động xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc về xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Huy động hiệu quả các nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết

Trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính sách thực hiện Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành theo thẩm quyền. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại tổ chức, cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Chủ trì, phối hợp các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả thực hiện và định kỳ tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết, tổng kết Nghị quyết./.

 

Hà My

Tag:

File đính kèm